Θέση του ΠΟΣ για τις αναρτήσεις σε ιστοσελίδες ευρετηρίου οδοντιάτρων

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Επικοινωνούμε μαζί σας λόγω του ότι αρκετές εταιρείες δημιουργούν ιστοσελίδες με στόχο τη δημιουργία ευρετηρίου οδοντιάτρων. Αναφορικά με τη δημιουργία τέτοιων ιστοσελίδων και της εγγραφής σε αυτήν οδοντιάτρων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τους σχετικούς περιορισμούς που πηγάζουν από τη νομοθεσία που διέπει το οδοντιατρικό επάγγελμα:
 
Σύμφωνα με τον κανονισμό 3(γ) των περί Δεοντολογίας του Οδοντιατρικού Επαγγέλματος Κανονισμών του 1969 «οι οδοντίατροι δεν πρέπει να δίδουν τα ονόματά των προς δημοσίευσιν εις άλλους ειδικούς καταλόγους, εκτός εκείνους των επισήμων αρχών. Εξαιρέσεις του άνω κανόνος δύναται να εγκρίνη το Συμβούλιον του Οδοντιατρικού Σώματος». Το ηλεκτρονικό ευρετήριο που επιθυμούν να δημιουργήσουν οι εταιρείες αυτές συνιστά κατά την άποψή μας «άλλο ειδικό κατάλογο» και έτσι μόνο κατόπιν ειδικής έγκρισης από το Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Σώματος μπορεί να δοθεί (κατ’ εξαίρεση) άδεια σε όλα τα μέλη μας για να εγγράφονται σε αυτόν.
  
Επειδή στο πνεύμα της σύγχρονης  εποχής θα μπορούσε να θεωρηθεί πιο φιλική η αναζήτηση οδοντιάτρων μέσα από τέτοιες ιστοσελίδες το Συμβούλιο Οδοντιατρικού Σώματος μπορεί να δώσει  ειδική άδεια σε όλα τα μέλη μας για εγγραφή στις εν λόγω υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τηρείται η νομοθεσία.
 
Επίσης δεν πρέπει να αναρτώνται προσφορές ή οτιδήποτε οδηγεί σε άγρα πελατών, φωτογραφικό υλικό (όπως φωτογραφίες της κλινικής, φωτογραφίες κλινικών περιστατικών), ενώ επιτρέπεται η ανάρτηση ονόματος, στοιχείων επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, ιστοσελίδα, χάρτης) και λογότυπο κλινικής ή φωτογραφία οδοντιάτρου αν το επιθυμεί.
 
Συνεπώς πριν έρθετε σε οποιαδήποτε συμφωνία (είτε γραπτή είτε προφορική) θα πρέπει να ζητάτε από την εταιρεία να σας ενημερώνει γραπτώς ότι έχει πάρει έγκριση από το Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Σώματος του ΠΟΣ για παροχή αυτής της υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση να ζητήσετε από την εταιρεία να αποκτήσει έγκριση πριν προχωρήσετε σε συμφωνία και σε κάθε περίπτωση να ελέγχετε ότι οι αναρτήσεις δεδομένων τηρούν την νομοθεσία που διέπει το οδοντιατρικό επάγγελμα.
 
Οποιανδήποτε παρέκκλιση μπορεί να οδηγήσει τον Σύλλογο σε πειθαρχική δίωξη του οδοντιάτρου, το οποίο και δεν επιθυμούμε.
 
Συναδελφικά,
 
 
Μόρφω Κουρουκλάρη                                                  Νίκος Χριστοδουλίδης
          Πρόεδρος                                                                       Γραμματέας