Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων για τους επαγγελματίες υγείας ενόψει του BREXIT

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων για τους επαγγελματίες υγείας ενόψει του BREXIT

Ενόψει της απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση  την 30η Μαρτίου 2019, το Υπουργείο Υγείας συνιστά στους κύπριους πολίτες  κατόχους διπλωμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο αν αυτοί επιθυμούν την αυτόματη αναγνώριση των προσόντων τους  ή την αναγνώριση των προσόντων τους με βάση το κοινοτικό κεκτημένο σε περίπτωση επαγγέλματος που δεν απολαμβάνει αυτόματης αναγνώρισης, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36, να υποβάλουν αίτηση προς τα αρμόδια Συμβούλια Εγγραφής πριν από την ημερομηνία αυτή.
Εκ του Οδοντιατρικού Συμβουλίου Κύπρου